KURS KNJIGOVODSTVA

 

Preduzetništvo u strukturi naše privrede postaje sve značajnije. Zbog toga je povećan interes, od strane preduzetnika koji samostalno obavljaju poslove, za vođenjem poslovnih knjiga. VLD computer centar, u okviru svog kursa knjigovodstva na računaru, nudi odgovore, na mnogobrojna pitanja koja postavljaju i preduzetnici i lica koja žele da se bave vođenjem poslovnih knjiga.

Kurs predstavlja idealan način, da polaznici veoma brzo ovladaju materijom i krenu u samostalno vođenje poslovnih knjiga. Kurs pruža celokupno znanje iz oblasti prostog knjigovodstva, i uvodi vas u osnovne pojmove dvojnog knjigovodstva. Knjigovodstveni kurs je koncipiran tako da ne zahteva nikakvo predznanje. Na kursu se obrađuju sledeće teme:


· upoznavanje sa važećim zakonima na kojima se zasniva vođenje poslovnih knjiga
· poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva
· kalkulacija prodajne cene - obrazac KL
· poslovna knjiga prihoda i rashoda - obrazac PK1
· trgovačka knjiga - obrazac TK
· knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara - obrazac PK2
· evidencija poreza na promet robe i proizvoda na malo - obrazac PP,
· list dnevnog prometa ugostitelja - obrazac DPU
· vođenje knjiga prema zakonu o trgovini
· evidencioni list komisione robe - obrazac KR
· evidencija prodate, neplaćene i vraćene komisione robe
· bilans uspeha
· poreski bilans
· poreska prijava za utvrđivanje akontacionog poreza na prihode od samostalne delatnosti
· kumulativni - konačni obračun akcize, poreza na promet proizvoda i poreza na promet usluga
· zaključivanje i čuvanje knjiga i dokumentacije
· predmeti kontrole finansijske policije
· dužnosti pravnih i fizičkih lica u postupku kontrole
· plate prijavljenih radnika
· osnovni pojmovi dvojnog knjigovodstva.


Predviđeni fond časova za savladavanje gradiva je 40 časova.

Za svakog polaznika je obezbeđen PENTIUM IV kompjuter sa 17" monitorom. Časovi se održavaju u terminima, koje usvoje polaznici kursa zajedno sa organizatorom nastave i predavačima. Standardno pohađanje kursa je dva puta nedeljno po dva časa.